Archive for March, 2011

Oficijelna Internet prezentacija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Novi izgled oficijelne Internet stranice Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Univerzitet u Beogradu):

Klik za posetu Internet stranici Fakulteta

Informacije (preuzete sa oficijelnog sajta) o ciljevima studijskog programa Osnovnih akademskih studija:

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:

• Usvajanje znanja o uzrocima, prevalenciji, incidenciji, vidovima, nivoima, načinu ispoljavanja i posledicama teškoća u mentalnom razvoju
• Ovladavanje znanjima i veštinama u oblastima primarne i sekundarne prevencije teškoća u mentalnom razvoju
• Sticanje znanja i veština neophodnih za sprovođenje specifičnih vidova kliničke procene i kliničkog tretmana osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života
• Ovladavanje znanjima i veštinama u domenu procesa vaspitanja osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju tokom svih perioda života
(60)
• Sticanje znanja i veština neophodnih za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa kod dece i omladine sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju
• Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa različitim tipovima i nivoima teškoća u mentalnom razvoju
• Sticanje bazičnih znanja i veština u oblasti savetovanja, koje omogućavaju aktivno učešće u stručnom timu za pomoć osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju i njihovim roditeljima
• Usvajanje stavova i profesionalne etike koja omogućava konstruktivan način sagledavanja osoba sa teškoćama u razvoju
• Razvijanje sposobnosti promovisanja prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju u lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju
• Razvijanje profesionalno odgovornog ponašanja u svim etapama i prema svim učesnicima procesa edukacije i rehabilitacije
• Osposobljavanje za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u sticanju i primeni znanja
• Osposobljavanje i motivisanje studenata za kontinuirano stručno usavršavanje

 

Postite stranicu Fakulteta za još informacija u vezi sa ovim studijskim smerom.

 

No Comments